INGEBREKESTELLING VOORBEELD

Ingebrekestelling voorbeeldbrief. Ingebrekestelling voorbeeld aanmaning verzuim

ingebrekestellingvoorbeeld.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

Ingebrekestelling


Wat is Ingebrekestelling: voorbeelden ingebrekestelling, voorbeeldbrief ingebrekestelling en Incassobureau zoeken.

INGEBREKESTELLING, AANMANING, VERZUIM

 

De ingebrekestelling is vastgelegd in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat een debiteur schriftelijk wordt aangemaand zijn of haar verplichting binnen een redelijke termijn te voldoen. Wanneer een onredelijk korte termijn wordt gegeven behaalt men veelal niet het beoogde doel en werkt de aanmaning niet.

 

Een dergelijke aanmaning per “aangetekende brief” versturen, geeft de schuldeiser onomstotelijk het bewijs dat de wederpartij daadwerkelijk in gebreke is gesteld, waarna officieel sprake is van verzuim. Pas na dit verzuim mag een schuldeiser handelen. Het aangetekend versturen van de aanmaning is dus geen vereiste, maar wel aan te raden.

Juist dit verzuim als gevolg maakt de ingebrekestelling één van de belangrijkste begrippen van het Burgerlijk Wetboek.

 

Ga naar voorbeeld ingebrekestelling

 

 

BIJZONDERE SITUATIES / VERZUIM VAN RECHTSWEGE

 

In bepaalde situaties kan iemand direct in verzuim zijn zonder dat er eerst een brief gestuurd moet worden. Zo'n situatie doet zich voor als beide partijen hebben afgesproken dat een prestatie op een bepaalde datum moet worden geleverd en dat bij gebreke hiervan de schuldenaar direct in verzuim is. Voorbeelden: een bruidstaart die op de dag van het huwelijk klaar moet zijn of een grafsteen die op een bepaalde datum gereed moet zijn. In dergelijke gevallen is het meestal zinloos om een ingebrekestelling te sturen, omdat degene die moet presteren waarschijnlijk niet meer op tijd kan leveren.

 

Een ingebrekestelling is in beginsel niet nodig bij een onrechtmatige daad of schadeclaim die voortvloeit uit wanprestatie. Let echter wel op de tekst van het contract of de algemene voorwaarden, want vaak staat hierin dat er altijd een ingebrekestelling nodig is voordat u het contract kunt ontbinden en schadevergoeding kunt vragen. Zijn er geen schriftelijke afspraken of algemene voorwaarden, dan geldt de letter van de wet.

 

WETTELIJKE RENTE

 

Is de schuldenaar in verzuim, dan kunt u wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente kunt u zien als een boete voor de debiteur wegens te late betaling en voor degene die geld te vorderen heeft als een vergoeding van misgelopen inkomsten of rentederving. Formeel is de wettelijke rente de rente die een schuldeiser wettelijk kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom.

 

Er zijn twee soorten wettelijke rente:

1) wettelijke rente bij transacties tussen overheid en een bedrijf of tussen bedrijven of overheden onderling (handelstransacties) en

2) wettelijke rente waarbij een consument of particulier is betrokken, ofwel niet-handelstransacties. Meer informatie over de wettelijke rente vindt u op Wettelijkerente.NL

 

 

ZELF DOEN OF UITBESTEDEN?

 

U kunt als belanghebbende zelf een aanmaning, sommatie en een ingebrekestelling sturen, maar het kan raadzaam zijn om bij grote vorderingen en/of moeilijke gevallen deze fasen al aan een incassobureau , advocaat of gerechtsdeurwaarder over te laten. Voor een overzicht van incassoadvocaten kunt u de website IncassoDoorAdvocaten.NL raadplegen.

 

U dient namelijk erg zorgvuldig te zijn hoe u het een en ander aan uw debiteur formuleert en op welke manier de ingebrekestelling de debiteur bereikt, zulks op gevaar van verlies van uw rechten. Via Incassobureaus.nl vindt u incassobureaus bij u in de buurt.

Download hier een ingebrekestelling voorbeeld| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands