INGEBREKESTELLING VOORBEELD

Ingebrekestelling voorbeeldbrief. Ingebrekestelling voorbeeld aanmaning verzuim

ingebrekestellingvoorbeeld.nl

This website may be for sale. Click here to inquire about this website.

Artikelen 6:82 en 6:83 BW

 

Artikel 82 Burgerlijk Wetboek Boek 6 (6:82)

 

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 1. Verbintenissen in het algemeen

Afdeling 9. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis

2. Verzuim van de schuldenaar


Artikel 82


1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 

2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

 

 

Artikel 83 Burgerlijk Wetboek Boek 6 (6:83)


Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 1. Verbintenissen in het algemeen
Afdeling 9. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis
2. Verzuim van de schuldenaar


Artikel 83

 

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;

c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands